Uvjeti korištenja

Strane, definiranje pojmova i sastavni dijelovi ugovora

 • Electrolux d.o.o. , Slavonska avenija 3 10 000 Zagreb, Hrvatska, e-pošta: info@electrolux.hr, telefon: +385 1 6323 338(u nastavku „ELECTROLUX“) upravlja portalom AEG Rating und Review-Portal (u nastavku „PLATFORMA“). Preko PLATFORME KORISNICI mogu ocijeniti proizvode online putem.
 • Vi ste fizička osoba koja želi koristiti PLATFORMU u svrhe koje se pretežito ne mogu pribrojiti Vašoj profesionalnoj, niti Vašoj samostalnoj poslovnoj djelatnosti (potrošač u smislu čl. 13. Građanskog zakona). Vi jamčite da ste punoljetna osoba.
 • PUVJETI KORIŠTENJA reguliraju korištenje PLATFORME u odnosu između ELECTROLUXA i KORISNIKA zaključno.
 • daljnja definicije pojmova:
 • „KORISNICI“ su posjetitelji PLATFORME za koje korištenje PLATFORME predstavlja besplatnu internetsku ponudu.
 • „POSTING“ označava digitalne sadržaje koje KORISNIK čini dostupnim na PLATFORMI.

Korištenje PLATFORME od strane KORISNIKA

 • Korištenje PLATFORME pretpostavlja prihvaćanje ovih UVJETA KORIŠTENJA od strane KORISNIKA.
 • KORISNIK mora u okviru korištenja PLATFORME navesti adresu e-pošte. To služi u tu svrhu da omogući ELECTROLUXU i pružateljima usluga s kojima ELECTROLUX u tu svrhu surađuje, da stupi u kontakt s KORISNIKOM u svezi s
 • objavljivanjem njegovog POSTINGA
 • ostalim administrativnim pitanjima koja su u neposrednom kontekstu s POSTINGOM. Isključeno je stupanje ELECTROLUXA u kontakt u ostale svrhe, napose u marketinške svrhe, ako KORISNIK nije dao svoje odobrenje za stupanje u kontakt i u tu svrhu.
 • KORISNICI jamče da su vlasnici svih prava na svom POSTINGU koja su navedena u čl. 3. i da im je moguće ELECTROLUXU valjano dati prava koja su navedena u čl. 3. KORISNICI osim toga jamče da su njihovi POSTINZI slobodni od prava trećih osoba, a koja bi mogla sprječavati naprijed navedeno davanje prava.
 • KORISNIK se usprkos tome prilikom korištenja PLATFORME, napose prilikom stavljanja POSTINGA na raspolaganje, mora pridržavati prava i poštivati prava trećih osoba. KORISNIKU je prema tome prilikom korištenja PLATFORME zabranjeno
 • staviti na raspolaganje POSTINGE pornografskog sadržaja, sadržaja koji bi ugrožavao mladež, koji bi veličao nasilje ili bilo kojeg drugo nepristojnog sadržaja, nadalje sadržaja koji huška protiv naroda, sadržaja koji je antisemitski i neprijateljski prema strancima, homofoban ili na drugi način prezire ljude, sadržaja koji podupire terorizam, propagandističkog sadržaja, uvredljivog sadržaja ili sadržaja koji kalja ugled ili na bilo koji drugi način podcjenjuje ili povrijeđuje osobnost,
 • staviti na raspolaganje POSTINGE s krivim ocjenama ili ocjenama koje dovode u zabludu ili nepotpunim ili netočnim ocjenama ELECTROLUXOVIH proizvoda,
 • u okviru POSTINGA koristiti znakove, posebno, ali ne isključivo riječi, slike ili kombinacije riječi i slike koji povrijeđuju registrirane marke ili ostale zaštićene oznake poduzeća trećih osoba, napose konkurenata ELECTROLUXA ili koristiti oblike, napose ali neisključivo, reprodukcije koji povrijeđuju registrirane dizajne ili zaštićeno obličje proizvoda koje vrijedi na području cijele Unije ili neregistrirano zaštićeno obličje proizvoda koje vrijedi na području cijele Unije trećih osoba, ili koristiti oblike, napose, ali ne isključivo, opise koji povrijeđuju patente, uzorke, male patente, proizvodne i poslovne tajne ili ostali zaštićeni know-how trećih osoba,
 • staviti na raspolaganje POSTINGE sadržaja koji je protivan konkurenciji, napose POSTINGE koji na nepošten način prikazuju konkurente ELECTROLUXA,
 • staviti na raspolaganje POSTINGE koji sadrže softver ili datoteke koji mogu nanijeti štetu ili barem služe u svrhu da se ugrozi odn.negativno utječe na raspoloživost podataka, resursa ili usluga, povjerljivost podataka ili integritet podataka, npr. viruse, crve, Trojance,
 • staviti na raspolaganje POSTINGE za koje je KORISNIK od treće osobe dobio naknadu ili primio bilo kakvu protučinidbu ili je dobio obećanje za istu.
 • ELECTROLUX će prije objave na PLATFORMI izvršiti provjeru POSTINGA s obzirom na povredu prava na naprijed navedene načine. Stoga između stavljanja POSTINGA na raspolaganje i njegove objave može postojati razmak od dva do četiri radna dana. ELECTROLUX zadržava pravo POSTINGE na PLATFORMI učiniti dostupnim samo u skraćenom obliku, ako i kada isti krše smjernice koje su navedene u čl. 2.4. ELECTROLUX nadalje zadržava pravo POSTINGE nakon izvršene objave u potpunosti ili djelomično ukloniti s PLATFORME.
 • Nakon stavljanja POSTINGA na raspolaganje od strane KORISNIKA KORISNIK više nema mogućnost obraditi odnosni POSTING.

Davanje prava korištenja od strane KORISNIKA

 • KORISNIK daje ELECTROLUXU neisključivo, neograničeno, trajno, slobodno prenosivo i neopozivo pravo da u okviru PLATFORME može sveuobuhvatno koristiti i upotrijebiti POSTINGE, napose i sa ciljem komercijalnog plasmana. Davanje prava obuhvaća izričito sve poznate oblike mogućnosti ponuda na Internetu, napose mogućnost uključivanja unutar online usluga, web stranica i mobilnih aplikacija koje se plaćaju kao i unutar slobodno dostupnog Interneta. KORISNIK posebno daje ELECTROLUXU sljedeća vremenski i prostorno neograničena, slobodno prenosiva i neopoziva prava nad POSTINZIMA:
 • pravo umnožavanja, javnu dostupnost i distribuciju, t.j. pravo da se POSTING, uključujući pri tome sve tehničke mogućnosti, napose digitalnim uključivanjem u okviru PLATFORME, neograničeno umnožava i učini javno dostupnim ili da se javno reproducira;
 • pravo stavljanja na raspolaganje na poziv, t.j. pravo da se POSTING pohrani, drži spremnim za javnost, da se prenese na jednog ili više pozivatelja, i to u svim analognim ili digitalnim elektroničkim bazama podataka, elektroničkim podatkovnim mrežama ili mrežama telekomunikacijskih usluga;
 • právo na šíření na veřejnosti, tj. právo šířit PŘÍSPĚVEK na veřejnosti, ať už v rámci komerční nebo nekomerční činnosti, prostřednictvím zvukových nosičů, obrazových nosičů, multimediálních nosičů, resp. jiných datových nosičů a čipů ve všech formátech a za použití všech analogových a digitálních metod a technik;
 • pravo javne reprodukcije, t.j. pravo da se POSTING javno reproducira u komercijalne ili nekomercijalne svrhe putem nositelja tona, nositelja slike, nositelja tona i slike, nositelja multimedije, odn. drugih nositelja podataka, u svim formatima, koristeći sve analogne i digitalne postupke i tehnike;
 • pravo obrade, t.j. pravo da se POSTING slobodno preoblikuje i obradi, poštujući prava osobnosti KORISNIKA, posebno, ali ne isključivo njihovo osobno autorsko pravo, bilo osobno, bilo od strane trećih osoba,posebno da se digitalizira u svrhu uključenja na PLATFORMU, da se izrade predpregled ili isječci u obliku nepokretnih ili pokretnih slika, da ih se putem funkcije pretraživanja može naći na PLATFORMI i da se POSTING može prevesti;
 • Davanje prava u skladu s čl. 3.1. obuhvaća i korištenje POSTINGA u ulomcima te korištenje u kombinaciji s drugim djelima.
 • Ovo davanje prava vrši se bez naknade. KORISNIK nema pravo na plaćanje naknada za licenciju.

Zahtjevi ELECTROLUXA za oslobođenje od obveza u slučaju povrede prava od strane KORISNIKA

 • KORISNIK oslobađa na prvi zahtjev ELECTROLUX kao i njegove organe, pomoćnike u izvršenju i obavljanju posla svih zahtjeva trećih osoba zbog povrede obveza koje su navedene u člancima 2.3., 2.4., 3.1. i 3.2. za koje on snosi odgovornost, a koji bi se zahtjevi trebali postaviti prema ELECTROLUXU u svezi s radom PLATFORME. KORISNICI moraju povrede obveza koji su im naknadno postale poznate, odmah priopćiti ELECTROLUXU. ELECTROLUX ima pravo, sam poduzeti prikladne mjere radi obrane od zahtjeva trećih osoba ili radi ostvarenja svojih prava. KORISNICI moraju vlastite mjere prethodno uskladiti s ELECTROLUXOM. Oslobođenje obuhvaća i naknadu troškova koji ELECTROLUXU nastanu, odn. koji su mu nastali uslijed ostvarivanja / obrane prava (napose sudski i odvjetnički troškovi).
 • Zahtjevi navedeni u čl. 4.1., neće se primijeniti, ako je zahtjev treće osobe rezultat vlastitog krivog ponašanja tvrtke ELECTROLUX.

Obveze ELECTROLUXA, jamstvo

 • ELECTROLUX je dužan potruditi se da se PLATFORMA može pozvati u okviru ugovorene raspoloživosti. ELECTROLUX ne preuzima nikakvu odgovornost za uspjeh odgovarajućeg pristupa PLATFORMI, ukoliko se neisključivo koristi mreža kojom upravlja ELECTROLUX, uključujući i sučelja prema mrežama trećih osoba. To napose vrijedi i za omogućavanje pristupa POSTINZIMA na PLATFORMI.
 • Raspoloživost PLATFORME postoji u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti ELECTROLUXA i stoga naročito ne u slučaju vremena prekida rada uslijed održavanja, kao i vremena u kojima se računski centar na temelju tehničkih ili drugih problema koji nisu u području utjecaja ELECTROLUXA (viša sila, krivnja trećih osoba, itd.), ne može dosegnuti putem Interneta.
 • Možebitna prava temeljem jamstva KORISNIKA ravnaju se prema odgovarajućim zakonskim odredbama.

Závěrečná ustanovení a informace pro spotřebitele

 • Na ove UVJETE KORIŠTENJA primijenjuje se pravo Savezne Republike Njemačke uz isključenje primjene Konvencije UN o ugovorima u međunarodnoj trgovini robe; to ne vrijedi, ako i ukoliko se time KORISNIKU oduzimaju prava prema statutu njegove domovine.
 • Nadležan sud za sve sporove iz ovih UVJETA KORIŠTENJA i u svezi s njima je sud u Nürnbergu, ako KORISNIK nema opću sudsku nadležnost na području Savezne Republike Njemačke.
 • EU komisija je uspostavila platformu za online rješavanje sporova (tzv. OS platforma“). OS platforma služi kao mjesto kontakta za izvansudsko rješavanje sporova koji se odnose na ugovorne obveze, a koje proizlaze iz online ugovora o kupnji i online ugovora o uslugama. ELECTROLUX općenito nije spreman za alternativno rješavanje sporova pred institucijom za rješavanje sporova s potrošačima, također i posebno ne u smislu čl. 36., st. 1. Zakona o rješavanju sporova s potrošačima. KORISNIK može pristupiti OS platformi putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adresa e-pošte tvrtke ELECTROLUX glasi: info@electrolux.de. 

 • Jezik ugovora je njemački. Ako se ove odredbe stavljanju na raspolaganje i na drugim jezicima, njemačka verzija i nadalje ostaje jedina pravno obvezujuća verzija.
version allemande